Autoškola KING

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Identifikace správce osobních údajů
Společnost Autoškola King s.r.o.
IČO: 29038502
se sídlem Praha 4 – Háje, Matúškova 798/7, PSČ 14900
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161917
kontaktní e-mail: info@autoskolaking.cz
internetová stránka: https://www.autoskolaking.cz/ (dále jen „internetová stránka“)
(dále jen „Provozovatel“)

v rámci své činnosti spravuje a zpracovává osobní údaje níže uvedených subjektů. Tento dokument informuje subjekty údajů (dále jen „Uživatelé“) o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování mají.

Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s těmito zásadami a v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Subjekty údajů, účely, rozsah, doba a právní důvod zpracování

I. Zákazníci – fyzické osoby

Provozovatel provádí zpracování osobních údajů zákazníků – fyzických osob za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

Účel: Poskytnutí plnění zákazníkům v souladu se smlouvou (uzavření smlouvy, plnění smlouvy, vyřizování reklamací)
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o zdravotním stavu (posudek o zdravotní způsobilosti pro získání řidičského oprávnění).
Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy.
Doba: Po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a po dobu běhu promlčecích lhůt.

Účel: Účetní a daňové účely a plnění archivační povinnosti.
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, datum narození, adresa.
Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na společnost kladeny právními předpisy.
Doba: Po dobu nezbytnou 10 let, ledaže právní předpisy stanoví delší lhůty.

Účel: Zasílání obchodních sdělení za účely marketingovými a reklamními.
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa.
Právní důvod: Souhlas.
Doba: Po dobu nezbytně nutnou a přiměřenou, nejdéle do odvolání souhlasu.

Účel: Zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa.
Právní důvod: Oprávněný zájem (přímý marketing).
Doba: Po dobu nezbytně nutnou a přiměřenou.

Účel: Vymáhání právních nároků Provozovatele.
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo.
Právní důvod: Oprávněný zájem.
Doba: Po dobu trvání smlouvy a po jejím skončení po dobu běhu promlčecích lhůt.

II. Kontaktní osoby zákazníků – právnických osob

Společnost provádí zpracování osobních údajů zpracování osobních údajů kontaktních osob zákazníků – právnických osob za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

Účel: Poskytnutí plnění zákazníkům v souladu se smlouvou (uzavření smlouvy, plnění smlouvy, vyřizování reklamací)
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o zdravotním stavu (posudek o zdravotní způsobilosti pro získání řidičského oprávnění).
Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy.
Doba: Po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a po dobu běhu promlčecích lhůt.

Účel: Zasílání obchodních sdělení za účely marketingovými a reklamními.
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa.
Právní důvod: Souhlas.
Doba: Po dobu nezbytně nutnou a přiměřenou, nejdéle do odvolání souhlasu.

Účel: Zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa.
Právní důvod: Oprávněný zájem (přímý marketing).
Doba: Po dobu nezbytně nutnou a přiměřenou.

III. Návštěvníci internetových stránek

Společnost provádí jako správce osobních údajů osobní údaje osob, které společnost kontaktují e-mailem, telefonicky prostřednictvím kontaktního formuláře nebo chatbotu na internetových stránkách, za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

Účel: Zodpovězení dotazů dotazující se osoby.
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.
Právní důvod: Oprávněný zájem na poskytnuté odpovědi.
Doba: Nezbytně nutná pro zodpovězení dotazu.

IV. Návštěvníci internetových stránek

Společnost provádí zpracování cookies ve vztahu k návštěvníkům internetových stránek. Více informací o zpracování cookies najdete níže.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje Uživatelé předávání Provozovateli dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů může ovlivnit způsobilost společnosti uzavřít smlouvu nebo způsobilost poskytnout Uživateli plnění, které jsou založeny na nezbytné znalosti informací o Uživatelích, včetně osobních údajů.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu Uživatele, má Uživatel kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na adresu info@autoskolaking.cz nebo prostřednictvím odkazu, který je uveden v obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které Provozovatel provádí na základě jiného právního titulu, zejm. za účelem plnění smlouvy, poskytování služby nebo zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel ke zpracování osobních údajů využívá následující zpracovatele:

 • poskytovatel chatbotu šéfbot s.r.o.
 • poskytovatelé služeb pro zpracování souborů cookies
 • Magistrát Hl. Města Prahy (podání přihlášky ke zkoušce žadatele o řidičské oprávnění)

Berte ovšem prosím na vědomí, že s ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny současné a budoucí zpracovatele osobních údajů jmenovitě. Výše uvedený seznam zpracovatelů se proto může v čase měnit.

Správce nepředává osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, s výjimkou předání osobních údajů společnosti Google LLC, která je součástí Data Privacy Framework.

Práva Uživatelů ve vztahu ke zpracování osobních údajů

Uživatelé ve vztahu ke zpracování osobních údajů mají následující práva.

Právo na přístup k osobním údajům

Uživatel má právo získat od Provozovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
 1. účely zpracování osobních údajů;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. existence práva požadovat od Provozovatele opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Uživatele nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Uživatele.
Uživatel má dále právo žádat od Provozovatele kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na žádost Uživatele může Provozovatel účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže Uživatel podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud Uživatel nepožádá o jiný způsob.

Právo na opravu

Uživatel má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Uživatel právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Uživatel má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, a Provozovatel má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z těchto důvodů:
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. Uživatel odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. Uživatel vznese oprávněné námitky proti zpracování osobních údajů;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

Právo na omezení zpracování

Uživatel má právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
 1. Uživatel popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a Uživatel odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
Provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Uživatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Uživatel má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Provozovatel bránil, a to v případě, že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy s Uživatelem; a současně
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má Uživatel právo na to, aby osobní údaje byly předány Provozovatelem přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku

Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud Uživatel vznese oprávněnou námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu nebo profilování, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Námitka bude vyhodnocena a následně Provozovatel Uživateli sdělí, zda námitce bylo vyhověno a údaje Provozovatel nebude nadále zpracovávat nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

Uživatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Uživateli), které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Uživatelem a Provozovatelem nebo je založeno na výslovném souhlasu Uživatele; v těchto případech však má Uživatel právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Provozovatele, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Uživatel má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Společností u dozorového úřadu, kterým je pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google LLC (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.
Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i internetové stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Provozovatel na internetových stránkách používá různé kategorie souborů cookies pro různé účely. Cookies obecně dělíme na tyto druhy:

a) Nezbytné cookies jsou potřebné pro základní funkčnost internetových stránek. Proto se bez těchto cookies neobejdeme, aby naše internetové stránky mohly plnit svou základní funkci. Nezbytné cookies může Provozovatel zpracovávat bez Vašeho souhlasu.
b) Všechny ostatní cookies může Provozovatel zpracovávat pouze s Vaším souhlasem. Tento souhlas může Uživatel kdykoli odvolat v nastavení cookies. Odvolání nebo neudělení tohoto souhlasu nicméně může mít vliv na procházení internetových stránek.

Jaké konkrétní cookies zpracováváme, za jakým účelem a po jakou dobu najdete zde.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.autoskolaking.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální verze bude vždy umístěna na těchto stránkách.

Chování uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Veškeré údaje, uvedené na těchto stránkách včetně použitého obrazového materiálu mají nezávazný informativní charakter a tyto nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy, ani jako vymahatelné smluvní podmínky. Závazné informace budou klientovi předloženy vždy v rámci konkrétní obchodní a smluvní dokumentace.

Tyto zásady nabývají účinnosti dne 1.1.2024.