AUTOŠKOLA KING

Obchodní podmínky

společnosti Autoškola King s.r.o.
IČO: 29038502
se sídlem Praha 4 – Háje, Matúškova 798/7, PSČ 14900
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161917
kontaktní e-mail: info@autoskolaking.cz
kontaktní telefon: +420 777 180 708
internetová stránka: https://www.autoskolaking.cz (dále jen „internetová stránka“)
(dále jen „společnost“)

I. Základní ujednání

 1. Tyto obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti a fyzické či právnické osoby (dále jen „zákazník“), která uzavírá prostřednictvím internetové stránky smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu (dále jen „smlouva“).
 2. Společnost na svých internetových stránkách nabízí úplatně ke stažení vzdělávací materiály, zejména videozáznamy a další materiály v elektronické podobě (společně dále jen „digitální obsah“). Společnost rovněž na svých internetových stránkách nabízí vzdělávací přednášky online formou (dále jen „přednášky“).
 3. Na základě smlouvy se společnost za podmínek stanovených smlouvou a těmito obchodními podmínkami zavazuje zákazníkovi zpřístupnit digitální obsah specifikovaný ve smlouvě pro jeho vlastní potřebu, nebo umožnit zákazníkovi účast na přednášce a zákazník se za to zavazuje uhradit ujednanou cenu.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 5. Tyto obchodní podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o digitálním obsahu a přednáškách

 1. Informace o digitálním obsahu a přednáškách, včetně uvedení cen a hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých položek na internetových stránkách. Cena je uvedena včetně všech souvisejících poplatků a včetně DPH. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na internetových stránkách. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá nabídka digitálního obsahu a přednášek umístěná na internetových stránkách je informativního charakteru (nezávazná) a společnost není povinna uzavřít smlouvu ohledně tohoto digitálního obsahu nebo přednášky (ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).
 3. Dodání digitálního obsahu probíhá prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. Účast na přednáškách probíhá formou online konference. Náklady na dodání digitálního obsahu nejsou zákazníkovi účtovány.
 4. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím plněním hradí zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 5. Případné slevy z ceny digitálního obsahu a přednášek nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se zákazník se společností jinak.

III. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Zákazník provádí objednávku vyplněním objednávkového formuláře na internetových stránkách. Objednávka obsahuje: kontaktní údaje zákazníka, vybraný digitální obsah nebo přednášku, způsob doručení a způsob platby. Údaje uvedené v objednávce jsou společností považovány za správné.
 2. Před odesláním objednávky zákazník může kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce.
 3. Zákazník odešle objednávku společnosti kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení zákazníka o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a byl informován o tom, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Neprodleně po obdržení objednávky zašle společnost zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu, kterou zákazník při objednání zadal. Toto potvrzení o přijetí objednávky se považuje za uzavření smlouvy.
 4. Všechny objednávky přijaté společností jsou závazné. Zákazník může zrušit objednávku, dokud není zákazníkovi doručeno oznámení o přijetí objednávky společností. Zákazník může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email společnosti uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 5. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné zpřístupnění digitálního obsahu a účasti na přednášce je třeba z jeho strany splnit technické požadavky a mít aktualizovaný software. V případě použití jiného než vyžadovaného software, nebo při použití požadovaného, ale neaktualizovaného softwaru (např. internetového prohlížeče) může být omezena funkcionalita digitálního obsahu a zákazníkovi nemusí být umožněna řádná účast na přednášce.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně společnosti při uvedení ceny digitálního obsahu nebo přednášky na internetové stránce nebo v průběhu objednávání, není společnost povinna dodat zákazníkovi digitální obsah nebo umožnit zákazníkovi účast na přednášce za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že zákazníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Společnost v takovém případě informuje zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle zákazníkovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí zákazníkem na emailovou adresu společnosti.

IV. Platební podmínky

 1. Cenu digitálního obsahu nebo cenu přednášky (společně dále jen „cena“) zákazník uhradí online platební kartou prostřednictvím platební brány Stripe. Zákazník v průběhu platby postupuje dle pokynů poskytovatele elektronických plateb.
 2. Cena je splatná po odeslání objednávky odeslání objednávky. Nebude-li cena uhrazena, smlouva zanikne.
 3. Společnost vystaví zákazníkovi daňový doklad (fakturu), který mu zašle na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
 4. Závazek zákazníka uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet společnosti.
 5. Společnost nepožaduje od zákazníka předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada ceny před dodáním digitálního obsahu nebo před konáním přednášky není zálohou.
 6. Společnost je oprávněna požadovat uhrazení celé ceny ještě před dodáním digitálního obsahu zákazníkovi nebo před konáním přednášky.

V. Poskytnutí digitálního obsahu

 1. Společnost zákazníkovi poskytne digitální obsah do 24 hodin po uhrazení ceny digitálního obsahu. Zákazník odesláním objednávky výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smlouvy. Zákazník, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. l) občanského zákoníku mu udělením tohoto souhlasu zaniká jeho právo na odstoupení od smlouvy.
 2. Společnost zákazníkovi poskytne digitální obsah zasláním URL odkazu pro stažení digitálního obsahu do zařízení zákazníka na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
 3. Zákazník bere na vědomí, že vzhledem k povaze digitálního obsahu (audio záznam, video záznam) se jedná ze strany společnosti o jednorázové plnění, a k digitálnímu obsahu nebudou zákazníkovi poskytovány aktualizace.

VI. Účast na přednášce

 1. Zákazník se zúčastní přednášky prostřednictvím online konference. Pro připojení se k online konferenci bude zákazníkovi zaslán na jeho e-mailovou adresu URL odkaz. Pro účast na přednášce musí zákazník disponovat připojením k internetu a odpovídajícím softwarovým vybavením.

VII. Licenční ujednání a ochrana autorských práv společnosti

 1. Zákazník bere na vědomí, že digitální obsah má povahu autorského díla ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ke kterému společnost vykonává autorská majetková práva.
 2. Zákazník je oprávněn využívat digitální obsah výhradně pro vlastní potřebu. Je zakázáno jakékoli šíření digitálního obsahu nebo poskytování digitálního obsahu třetím osobám bez souhlasu společnosti. Zákazník odpovídá společnosti za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
 3. Zákazník nesmí digitální obsah kopírovat, upravovat nebo jinak používat k jinému účelu než účelu stanovenému v těchto obchodních podmínkách bez předchozího souhlasu společnosti.

VIII. Informace o kompatibilitě a interoperabilitě

 1. Pro řádné zpřístupnění digitálního obsahu musí uživatel disponovat odpovídajícím hardwarovým zařízením s běžným operačním systémem, připojením k síti internet a softwarovým vybavením umožňujícím prohlížení internetu (internetový prohlížeč).
 2. Digitální obsah je možné přehrát pomocí softwarového programu pro přehrávání videí.
 3. Digitální obsah je dostupný v českém jazyce.

IX. Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník, který uzavřel smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku.
 2. Zákazník nemůže v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku mimo jiné odstoupit od:
  a) smlouvy o využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
  b) smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním, pokud byl digitální obsah dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost před uzavřením smlouvy poučila zákazníka, že v takovém případě mu zaniká právo na odstoupení od smlouvy.
 3. Potvrzení o tom, že zákazník výslovně souhlasí se započetím plnění (poskytnutím digitálního obsahu) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a poučení o tom, že udělením souhlasu zaniká právo zákazníka na odstoupení od smlouvy zašle společnost zákazníkovi v potvrzení o přijetí objednávky dle čl. III. odst. 3. těchto obchodních podmínek.
 4. Je-li společnost v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může zákazník, který je spotřebitelem, od smlouvy odstoupit, nesplní-li společnost svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly. Bez dodatečné lhůty může zákazník, který je spotřebitelem, odstoupit jen v případě, že je z prohlášení společnosti nebo z okolností zjevné, že společnost digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné.

X. Práva a povinnosti z vadného plnění digitálního obsahu

 1. Společnost odpovídá za vady digitálního obsahu, které měl při jeho zpřístupnění. Společnost zejména odpovídá zákazníkovi, že digitální obsah:
  a) odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  b) je vhodný k účelu, pro který jej zákazník požaduje a s nímž společnost souhlasila, a
  c) je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou, lze-li to vzhledem k povaze digitálního obsahu rozumně očekávat.
 2. Společnost odpovídá zákazníkovi, že vedle ujednaných vlastností:
  a) je digitální obsah vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  b) digitální obsah rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná společností nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  c) je digitální obsah poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které může zákazník rozumně očekávat, a
  d) digitální obsah odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které společnost zpřístupnila před uzavřením smlouvy.
 3. Zákazník je oprávněn vytknout vadu, která se na digitálním obsahu projeví projeví v době 2 let od jeho zpřístupnění. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od zpřístupnění digitálního obsahu zákazníkovi, má se za to, že byl digitální obsah vadný již při zpřístupnění. Tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže digitální obsah užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 4. Má-li digitální obsah vadu, může zákazník požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Společnost odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobila zákazníkovi značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho zákazník požadoval.
 5. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
  a) společnost vadu neodstranila nebo je z prohlášení společnosti nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka,
  b) se vada projeví i po odstranění, nebo
  c) je vada podstatným porušením smlouvy.
  Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada digitálního obsahu nevýznamná, přičemž se má za to, že vada není nevýznamná.
 6. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, může společnost zabránit v dalším užívání digitálního obsahu, a to zejména tím, že mu digitální obsah znepřístupní. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zdrží se užívání digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě.
 7. Zákazníkovi, který má právo z vadného plnění, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud společnost namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění přednášek

 1. Společnost je zavázána plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.
 2. Je-li splněno vadně, má zákazník práva z vadného plnění.
 3. Společnost je zavázána plnit ve střední jakosti.
 4. Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy jde k tíži zákazníka. To neplatí, pokud společnost vadu lstivě zastře nebo pokud zákazníka výslovně ujistí, že předmět plnění takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.
 5. Zákazník může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu společnosti bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost plnění prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout nejpozději do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.
 6. Nevytkl-li zákazník vadu včas a namítne-li společnost opožděné vytknutí, soud zákazníkovi právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které společnost při předání věděla nebo musela vědět.
 7. Jakmile zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti. Vytkl-li zákazník společnosti vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou zákazník nemůže vadný předmět plnění užívat.
 8. Je-li vada odstranitelná, může se zákazník domáhat buď opravy, doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může zákazník buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

XII. Reklamace

 1. Společnost je povinna přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání společnosti.
 2. Zákazník je oprávněn reklamaci uplatnit e-mailem nebo písemně. V rámci uplatnění reklamace zákazník uvede, jaký digitální obsah je předmětem reklamace, jaká vada je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje.
 3. Při uplatnění reklamace společnost zákazníkovi vystaví potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 4. Společnost je povinna vyřídit reklamaci zákazníka včetně odstranění vady a informovat o tom zákazníka ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se se zákazníkem na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.
 5. Společnost je rovněž povinna vydat zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2389i až § 2389p občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 7. Zákazníkovi, který má právo z vadného plnění, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud společnost namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

XIII. Ochrana osobních údajů

 1. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

XIV. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi společností a zákazníkem ze smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Společnost je oprávněna k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XV. Závěrečná ujednání

 1. Společnost a zákazník si mohou vzájemně doručovat písemnosti v souvislosti se smlouvou prostřednictvím elektronické pošty (emailu). Společnost doručuje zákazníkovi na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Zákazník doručuje společnosti na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 2. Veškerá ujednání mezi společností a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.
 3. V případě, že uživatel není spotřebitelem, se na smlouvu nepoužijí ustanovení § 2389a až § 2389u občanského zákoníku.
 4. Všechna práva k internetovým stránkám společnosti, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení internetových stránek, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží společnosti. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat internetové stránky bez souhlasu společnosti.
 5. Zákazník nesmí při využívání internetových stránek používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetové stránky a užívat internetové stránky nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením či účelem.
 6. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Smlouva uzavřená mezi společností a zákazníkem je uchovávána v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Znění obchodních podmínek může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024.